Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปทิตตา     สีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:30:14
2 นายพุฒิพงศ์     สีบุบผา คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:02
3 นายภูวดล     อินทกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:52:10
4 นางสาวจารุวรรณ     ธงทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 20/07/2020 09:59:48
5 นางสาวภัทราพร     รัตนเลิศลบ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:00:18
6 นางสาวชนิดา     จูชู​เกตุ​ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:00:34
7 นางสาวเสาวรส     พลอยเหลี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:01:06
8 นางสาวชาริณี     แก้วบัวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 10:02:15
9 นางสาวพัชรินทร์     เอี่ยมโฉม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:03:34
10 นางสาวสิริรวี     เหรียญทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:04:52
11 นางสาวญาณภา     สิงห์โตคาบแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:04:58
12 นางน้ำ     ไม่มีนามสกุล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 10:05:01
13 นางสาวกัลยกร     ทองดอนแอ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:08:13
14 นางสาวจุฑารัตน์     แซ่อึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:09:03
15 นางสาวปวันรัตน์     นวัต คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:10:57
16 นางสาวภัทรลดา     ขุนหีบ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:12:24
17 นางสาวพรทิพย์     พรมกระทุ่มล้ม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 10:12:25
18 นางสาวบุศรา     จงศิริธารทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:14:01
19 นายอภิชาติ     พายุพัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 10:14:37
20 นายเมธัส     อยู่สุข คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 10:15:21
21 นางสาวอทิตยา     สาวสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:15:32
22 นางสาวธนวรรณ     นาเครือ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 10:15:36
23 นางสาวณิชาภัทร     โสดาเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 10:15:40
24 นายชายงาม     นำชัยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 10:15:53
25 นางสาวฐิติรัตน์     กลิ่นพิกุล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 10:15:53
<< กลับไปหน้าแรก