Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวบุญญิสา     น้อยพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:35:11
2 นายวชิระ     รอดเส็ม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:39:01
3 นายนราวิทย์     สงวนสาย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:44:06
4 นางสาวพิมฤดี     จูจ้อย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:03
5 นางสาวจิรารัตน์     ชัยศักดานุกูล คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:46:03
6 นางสาวอรณัฎฐ์     ภัทรดำเนินสุข คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:46:12
7 นางสาวสุพรรษา     ไทรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:47:40
8 นางสาวธัญญรัตน์     ป่วนเทียน คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:51:05
9 นางสาวณัฐภรณ์     รัศมี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:51:35
10 นางสาวสรัญญา     หงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:52:56
11 นายสราวุฒิ     ภู่ฟัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:54:27
12 นางสาวอตินุช     ปลดเปลื้อง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:54:37
13 นางสาวทอฝัน     กลําโรย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:57:05
14 นางสาวนารีรัตน์     พุกมีพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:58:28
15 นางสาวณิชกมล     จันทร์จินดา คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:58:37
16 นางสาวสรัญญา     อ่อนทิม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:58:50
17 นางเพ็ญนภา     ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:58:50
18 นางสาวสรัญญา     อ่อนทิม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:58:51
19 นางสาวกัญญา​ณัฐ​     รีบัว คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:59:02
20 นางสาวชนิตา     จำเนียรกาล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:59:04
21 นางสาวภัสสร     นาคขำ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:59:04
22 นางสาวนันทิกานต์     สายกระสุน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:59:15
23 นางสาวรัตนากร     วิชัยวัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:59:18
24 นางสาวอินทิรา     แย้มศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 11:33:44
25 นางสาวไพลิน     สาระพิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 11:34:27
<< กลับไปหน้าแรก