Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางธัญญารัตน์     พุทธัญญะ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:16:33
2 นางสาวมณฑิตา     แก้วละมัย คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:16:45
3 นายสิทธิศักดิ์     งามการ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:16:54
4 นางสาวตรีรัตน์     สุขสอาด คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:19:54
5 นางสาวบุศราพร     ไทยประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:20:05
6 นางสาววิลัยวัลย์     ทีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:20:12
7 นายณัฐภาส     อยู่ประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:23:32
8 นางสาววราภรณ์     ขวัญสด คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:23:56
9 นางสาวสุเมธินี     เกตุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:26:52
10 นางสาวสุญาดา     คำไสย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:27:14
11 นางสาวศศมนต์     พักตร์เพียงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:27:58
12 นางสาวชนิกานต์     แสงสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:28:00
13 นางสาวเกียรติเกล้า     ม่วงศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:28:48
14 นางสาวปนัสยา     สุภะผ่องศรี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:30:32
15 นายประพรรย์พงค์     น้อยเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:30:37
16 นางสาวจิรัญญา     สุขขี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:42
17 นายโอฬาร     อัครชวนันท์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:11
18 นางสาวพิมลพรรณ     สิงห์พันธ์ม่วง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:32:44
19 นางสาวมณฑกาญจน?     อินถา คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:33:48
20 นางสาวจิราพัชร     สว่างศรี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:36:38
21 นางสาวสุพรรณี     วรรณศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:36:40
22 นางสาวนันทฉัตร     สัญจร คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:40:16
23 นายกฤษฎา     จันทร์ศิริ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:41:52
24 นางสาวนัทชา     พันธ์ไผ่ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:42:26
25 นายปิยวัฒน์     แซ่อึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 11:30:57
<< กลับไปหน้าแรก