Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวรพีพร     สุขเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:09:50
2 นางสาวบุศราพร     ไทยประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:15:56
3 นางสาวปาริชาติ     โชติช่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:16:02
4 นางสาวชลดา     แปงทอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:16:49
5 นายวิสิษฐ์พล     แสงฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:16:57
6 นางสาวกุลรดา     เหมือนจันทร์เชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:17:10
7 นายศรัณย์     สุนทร คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:17:11
8 นางสาววรัชยาภรณ์     เอี่ยมลออ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:18:06
9 นางสาวนิธิวดี     ไตรหา คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:19:40
10 นายชัยณรงค์     ร่มโพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:19:45
11 นายภูเบศ     พ่วงเล็ก คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:21:38
12 นางสาวปณิสรา     พันธุ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:23:07
13 นางสาวสร้อยสุดา     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:23:32
14 นางสาวแพแพ     ภักดีสมัย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:25:13
15 นายณัฐภูมิ     ดิษฐแสง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:26:45
16 นางสาวนางสาวทัตพิชา     โสมภีร์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:35
17 นายนาย เรืองศักดิ์     อ้นทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:51
18 นางสาวกานดารัต     วงค์แป้น คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:28
19 นางสาวฐิติรัตน์     กาฬภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:33:17
20 นางสาวบุษบา     คำแพร คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:33:38
21 นางสาวขวัญข้าว     มีประสพ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:35:13
22 นายศุภพงศ์     เจริญยัง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:39:24
23 นายวงศธร     ทองไทย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:40:17
24 นายศิริโชค     ชิมเทพ คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 11:27:39
25 นางสาวธิดารัตน์     ฉ่ำตาก้อง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 13:19:40
<< กลับไปหน้าแรก