Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายอดิสร     แก้ววัน คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:28:53
2 นางสาวกมลฉัตร     ดวงดาว คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:26
3 นางสาวณัฏฐณิชา     แคโอชา คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:46:51
4 นางสาวกรรณิกา     หอมสุด คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:49:49
5 นางสาวปุณยวีร์     ผลบุญเสริม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:50:18
6 นางสาวปิยธิดา     หน้าขาว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:50:25
7 นางสาวถวิลรัตน์     น้อยสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:50:34
8 นางสาวอลิชา     แดงเข้ม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:11
9 นางสาวณิชากร     วันเพ็ญ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:12
10 นางสาวพนิดา     แดงเพ็ชร์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:23
11 นายจีระวัฒน์     วรรณะวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:51:32
12 นางสาวญาติกา     น้อยพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:51:39
13 นางสาวพิชชาพร     คุ้มรอบ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:49
14 นางสาวอภิสรา     พันธเสน คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:51:49
15 นางสาวบุษบง     เภตรานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:50
16 นางสาวสุธิดา     แสงเผื่อน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:51:50
17 นายวรเมธ     นิ่มนวล คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:51:54
18 นางสาวนางสาว     นวพัชร คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:52:01
19 นางสาวนันทกานต์​     ทองมี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:52:19
20 นางสาวศิริญญา     อันวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:52:37
21 นางสาวจิรัชยา     เอื้อพืชผล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:53:11
22 นางสาวน้ำ     ไม่มีนามสกุล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:53:11
23 นางสาวเกศกนก     ศรีสงคราม คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:53:28
24 นางสาวกัญญารัตน์     สังข์ศรีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:54:04
25 นายศิริโชค     ชิมเทพ คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:54:05
<< กลับไปหน้าแรก