Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายธิติวุฒิ     สระทองอ้อย คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:15:53
2 นายพัชรพล     บัวหอม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:16:34
3 นางสาวธัญวรัตม์     ไหลแหวน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:18:59
4 นายชุติพงษ์     สามงามเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:19:30
5 นายนิรุทธ์     อุ่มหลำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:26:11
6 นายนันทชัย     ศิลป์มณีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:28:54
7 นางสาวปวีณา     คงกล่อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:40:18
8 นางสาวธมนวรรณ     ตาลปึก คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:43:13
9 นายอาทิตย์​     ลาหนองแคน คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:44:00
10 นายวุฒิชัย     กุลพานิช คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:44:09
11 นายณัฐวุฒิ     ปลอดยอดยิ่ง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:27
12 นางสาวเกสรา     โฉมศรี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:28
13 นางสาวญาโณทัย     ชัชวาลย์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:30
14 นางสาวคุณามัย     เหมือนแสง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:30
15 นางสาวกชกร     น้อยเเก้ว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:31
16 นางสาวฐิดาพร     พรมมา คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:33
17 นายธีรพัฒน์     ยอดสอาด คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:44:38
18 นางสาวจินตนา     คำชื่น คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:44:43
19 นางสาวนิจวรรณ     ธรรมจง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:02
20 นายนายชัยนรินท์     ทวีโชติสิริวัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:45:15
21 นายมงคลชัย     เหลือทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:45:20
22 นางสาวสุพัฒสรณ์     เกิดจันทร์ตรง คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:21
23 นางสาวนาชาภัทร     แจ้งจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:21
24 นางสาวณัฐธิดา     สายพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:45:38
25 นางสาวนภาพร     ชาววังฆ้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 11:26:00
<< กลับไปหน้าแรก