Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายนายภูริทัต     มหาปัน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:24:50
2 นายกิตติ     เมฆวัฒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:25:10
3 นางสาวสุวนันท์     มะลิทอง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:25:43
4 นายรัชต์ธร     จันทร์หอม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:26:09
5 นางสาวจันคนิภา     ทองเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:28:39
6 นายอดิศร     อิ้นมณี คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:30:13
7 นางสาวศศิภา     ชื่นสงวน คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:43
8 นางสาววันทณีย์     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:50
9 นางสาวกนกพรรณ     แก้วเขียว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:07
10 นายศุภกฤต     ลวดทอง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:46
11 นายธีรไนย     โจโฉ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:33:53
12 นางสาวอาทิตยา     เบ็ญจนาค คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:34:03
13 นางสาวพันธิตรา     บรรหาลี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:39:28
14 นางสาวธัญวรัตน์     มักมีสุข คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:39:32
15 นางสาวจุฑามาศ     ศิริเทศ คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:40:27
16 นางสาวกิตติมา     สิงห์พิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:40:31
17 นางสาวรวิภา     อินณชิด คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:40:43
18 นางสาวพิมศิรี     นุ่มสิน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:40:52
19 นางสาวศิรินันท์     ราศรี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:41:06
20 นางสาวเสาวลักษณ์     รอดประสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:41:10
21 นางสาวสร้อยทิพย์     จิตรโสม คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:41:21
22 นางสาวภัคจิรา     จันทร์แจ่มศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:41:28
23 นางสาวสุดารัตน์     สุขพ่่่วง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:42:00
24 นางสาววิมลสิริ     ชุมหอม คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:42:15
25 นางสาวชลันดา     เที่ยงพลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 11:25:50
<< กลับไปหน้าแรก