Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายภูวดล     ทรัพย์สมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:20:13
2 นางสาววันวิษา     ปรุงทองดี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:23:22
3 นางสาวลลิตา     ดวงดาว คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:24:24
4 นางสาวพรรณศิริ     บุญช่วย คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:24:47
5 นายนวพล     ศรีพนมวัน คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:26:13
6 นางสาวกรัณฑรัตน์     ชูเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:26:33
7 นางสาวสิรินทรา     บุญเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:27:01
8 นายพงศกร     มากมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:27:20
9 นางสาวจิราพัชร     สว่างศรี คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:27:49
10 นางสาวศรัณยา     บุญสอาด คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:28:40
11 นางสาวทิพรัตน์     ลือบางใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:29:22
12 นายไททัฬ     ฉัตรสอน คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:29:36
13 นางสาวธัญลักษณ์     ถนอมจิตร คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:29:38
14 นายบรรพจน์     พุท คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:30:37
15 นางสาวกรรณิการ์     อรุณสุขรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:30:37
16 นางสาวณัฐธยาน์     เข็มกลัด คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:30:42
17 นางสาวรุจิรา     กล้าจิตร คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:21
18 นายพงศกร     ทองนารถ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:40
19 นางสาวจันทิมา     ปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:31:41
20 นายพลังทอง     โหมดพลาย คณะครุศาสตร์ 20/07/2020 09:31:49
21 นางสาวอาทิตยา     เบ็ญจนาค คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:31:56
22 นางสาวไพริน     ตาลเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:06
23 นายรชตะ     สรงกระสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:32:14
24 นางสาววิรัชยาภรณ์     ดัดงอน คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:32:27
25 นางสาวจิรารัตน์     นาคแสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:33:38
<< กลับไปหน้าแรก