Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับ : นักศึกษารหัส 63รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวชญามาศ     ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:02:30
2 นางสาววรรณพร     เหลาทอง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:02:34
3 นางสาวฐิตากร     รัตนานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:02:57
4 นางสาวรัตติกาล     พวงทองทับ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:03:18
5 นายกฤษดา     เหลืองรุ่งทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:03:19
6 นางสาวพัชรา     ผ่องศรี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:03:27
7 นายอติชาติ     อั๋นประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:03:34
8 นายบัณฑิต     สุธรรมกิตติวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:03:57
9 นางสาวจิรภัทร     แก้วแหยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:00
10 นางสาวรุจิรา     สุขเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:16
11 นายพิบูลย์ทรัพย์     ราศรี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:04:19
12 นางสาววนารี     แหล่งเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:24
13 นางสาวศุภรักษ์     ธรรมทาทอง คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:04:25
14 นายสุรพงษ์     อิ่มแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:31
15 นางสาวเขมศิริ     ศิริรัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:34
16 นางสาวกัญญารัตน์     ศรีเพ็งแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 09:04:43
17 นางสาวนพรัตร์     เอี่ยมสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 09:04:54
18 นางสาวเกวลิน     เย็นทรวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:04:55
19 นายนายภัทธาวุธ     พุมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:05:14
20 นางสาวแพรวิไร     โปราณานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:05:14
21 นายนราธร     วอนเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:05:17
22 นางสาวณิชารัตน์     ศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:05:20
23 นางสาวสุภาวรรณ     ทองเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/07/2020 09:05:24
24 นางสาวอริสรา     กาฬภักดี คณะวิทยาการจัดการ 20/07/2020 11:18:37
25 นางสาวชฎาธาร     ประยงค์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/07/2020 13:21:07
<< กลับไปหน้าแรก