Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกฤตนัยน์     โพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 10:41:39
2 นายศักดิ์ชัย     เหรียญมณี คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:56:12
3 นายสุรกิจ     แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:57:38
4 นางสาวเยาวดี     จันทร์ชูกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:58:28
5 นายอมรินทร์     ครองระวะ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:59:06
6 นางสาวจันทร์เพ็ญ     นนท์ทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:03:10
7 นางสาวจรีรักษณ์     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 11:04:46
8 นายเทพรัตน์     กันศิริ คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 11:07:40
9 นายณัฐนนท์     โพธิ์วัฒนาดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:16:57
10 นายศักดิ์ดา     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:17:08
11 นายธนพล     โชติเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:17:45
12 นายกฤษฎา     เหมือนวงษ์ธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:19:40
13 นายจิรานุวัฒน์     เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:20:20
14 นายณรงค์ศักดิ์     กุลกรินีธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:22:06
15 นายธารินทร์     ขาวเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:25:00
16 นางสาวสุดารัตน์     ทอฃเถื่อน คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 11:26:33
17 นางสาวสุธิตา     อินนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:33:31
18 นางสาวณัชฌา     มะจุเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:33:42
19 นายนำพล     บุญชูเชิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:34:01
20 นายสิทธิพงษ์     ยังอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:35:13
21 นายประชาคม     เดชจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:37:32
22 นางสาวสุธีกานต์     พานพุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:39:02
23 นายมานัส     ศรีวารี คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 11:40:24
24 นายจิรายุ     โทนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:41:31
25 นางสาวณัฐวดี     รักอู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:42:09
26 นายธนาธิป     สิงห์บูรณา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:47:29
27 นายวสันต์     พรายระหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:48:20
28 นายพิสุทธิ์     หวานฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:49:10
29 นายภัทรพล     วราสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 11:57:04
30 นางสาวกมลพรรณ     พันหนองบัว คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 11:59:57
31 นางสาวนางสาววิลาวรรณ     ลิ้มชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:00:58
32 นายธรรมรัตน์     ศรีโมรา คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:01:12
33 นางสาวจิดาภา     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:01:37
34 นางสาวฤดี     สระทองหน คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 12:01:51
35 นางสาวอภิญญา     เชียงกา คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 12:01:55
36 นางสาวเมธินี     รอดประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:03:50
37 นางสาวจุฑารัตน์     เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:03:51
38 นางสาวอรอนงค์     ศิลศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:04:07
39 นางสาวรุ้งลาวัลย์     บัวอุไร คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:04:52
40 นางสาวพนิดา     ห้วยหงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:15:43
41 นางสาวเกวลี     เปียโสม คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:17:09
42 นางสาวมินตรา     กุฎีทอง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:18:30
43 นางสาวกรรณิการ์     เนเต็ก คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:19:23
44 นายอัษฎากรณ์     ริ้วบำรุง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:19:42
45 นางสาวจีราภรณ์     บุปผาสน คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 12:19:48
46 นางสาวเบญจณี     ยอดสง่า คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 12:19:55
47 นางสาวไอลดา     จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 12:22:32
48 นายวีระชาติ     ศรีแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 12:24:57
49 นางสาวเยาวภา     ทิมหอม คณะครุศาสตร์ 22/01/2019 16:22:03
50 นางสาวกาญจนา     ภู่แก้ว คณะครุศาสตร์ 22/01/2019 16:22:03
<< กลับไปหน้าแรก