Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.15)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเรืองรอง     เหมสุข คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:37:57
2 นางสาวสราญรัตน์     เวชกุลไชยพงศ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:39:05
3 นางสาวสุรัชดา     เสียงล้ำ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:39:08
4 นางสาวชวาลา     นันทวิชิต คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:40:13
5 นางสาวทิพยธัญญา     พุทธา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:40:47
6 นางสาวภัทราวดี     ช้อยสามนาค คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:40:50
7 นางสาวฐิดาภรณ์     แก้วจินดา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:40:55
8 นางสาวมานิตา     ลาโพธิ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:19
9 นายนิธิธัช     นาควิเชียร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:27
10 นางสาวกชพร     ศรีวงษ์พุก คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:27
11 นางสาวอันดามัน     ศรียารันต์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:28
12 นางสาวจิดาภา     รอดจินดา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:41:48
13 นางสาวจิรดา     แสงเผื่อน คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:42:39
14 นางสาวรุ่งทิวา     จัตตามาศ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:43:36
15 นางสาวศศิมา     ดีงาม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:44:41
16 นางสาวศิรดา     มีแก้ว คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:44:43
17 นางสาวปุณณภา     เถื่อนนุ้ย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:45:44
18 นางสาวกาญจนาพร     วัฒนาสถาพรไพศาล คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:46:30
19 นางสาววศินี     จริงเจริญชัย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:48:02
20 นางสาวฐิตารีย์     จิรานุรักษ์วงศ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:48:48
21 นางสาวปรีดาภรณ์     ตรีโชติ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:51:11
22 นางสาวอมรรัตน์     ว่องไว คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:54:19
23 นางสาวสิรีธร     ยางเดิม คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 10:57:20
24 นายเฉลิมเกียรติ     คงสกุลถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:00
25 นายศิวกร     สีแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:08
26 นางสาววรลักษณ์     ดำเนินธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:40
27 นางสาวกมลชนก     โออิฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:40
28 นางสาวกุลธิดา     พรมเนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:12:56
29 นางสาวมณีรัตน์     ตันวัฒนเสรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:33
30 นางสาวจริญญา     เขียวมัชฉะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:13:52
31 นางสาวกัญญาภรณ์     ขุนจันทร์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:14:22
32 นางสาวชุติมา     มะณี คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:14:57
33 นางสาวศุภนิดา     สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:15
34 นางสาวรัชฎาพร     เตียวเจริญกิจ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:20
35 นางสาววราภรณ์     พานพืช คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:22
36 นางสาวอลิษา     คงเปีย คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:22
37 นายสรศักดิ์     บุญนิ่ม คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:36
38 นางสาวเมธิชา     เหมือนบัว คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:40
39 นางสาววันวิษา     แก้วคงคา คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:42
40 นางสาวปิยะนุช     แก้วพุฒตาล คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:15:50
41 นางสาวนิรดา     ลิ้มไล้ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:17:16
42 นายภาคิน     ประดิษฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:19:05
43 นางสาวสุธาสินี     แก้วบัวดี คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:10
44 นางสาวณิชากร     มณีงาม คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:10
45 นางสาวกัญญานัฐ     ม่วงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:27
46 นางสาวกมลพรรณ     อู่สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:31
47 นางสาวปาริฉัตร     ชะเอมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:32
48 นางสาวจิราภรณ์     ทองเหม คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:33
49 นายวันเฉลิม     ปิ่นคำ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:40
50 นางสาวเบญจรัตน์     ชื่นกลิ่นธูป คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:19:59
51 นางสาวนภัสสร     ชวดมา คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:20:07
52 นางสาวมาริษา     เฮงสังข์วร คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:21:31
53 นางสาวนภัสวรรณ     สิริคุณาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:21:44
54 นางสาวชนัญญ์ทิชา     ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:24:23
55 นางสาวกรกนก     เนตรพราว คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:26:33
<< กลับไปหน้าแรก