Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอุษณีย์     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:38:57
2 นางสาวดวงกมล     จันทร์สว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:39:30
3 นางสาวเบญญาภา     วงษ์สวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:43:34
4 นายยุทธวัฒน์     เศรษฐพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:05:03
5 นายอนุสิทธิ์     แสนโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:23:18
6 นางสาวอรณิช     ทองผาภูมิปรีดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:24:30
7 นางสาวชัชฌา     ร้อยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:31:39
8 นางสาวธันยพร     จันทร์หอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:35:52
9 นางสาวเจนจิรา     โภคา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:14:43
10 นางสาวพิชญาฎา     ออมทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:15:30
11 นางสาวพิณฌิกา     มั่งลิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:19:47
12 นายวัชรพล     ภาโนมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:25:15
13 นายปริญญา     อุ่นทาโพ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:33:50
14 นางสาวปิณิดา     โสดสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:43:52
15 นางสาวเปรมรัสมี     ถึงเสียบญวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:44:03
16 นางสาวพัชราภรณ์​     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:44:12
17 นางสาวจุฑากาญจน์     ธิติมาธัญญากุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:44:23
18 นางสาวรุ่งนภา     เจริญผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:46:07
19 นายปฏิวัติ     ซิ้มเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:46:27
20 นางสาวปิยะกาญจน์     ภัทรมงคลกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:47:06
21 นายสขิล     รถมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:47:09
22 นางสาวสุธิษา     ไกรสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:48:52
23 นางสาวกรกฎ     จั่นแจ่ม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:54:44
24 นางสาวปานชีวา     คำลา คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:57:00
25 นางสาวธีราภรณ์     บุญทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:57:24
26 นางสาวศิริวิภาดา     วิเศษศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:01:19
27 นางสาวขวัญฤดี     ทองมั่นคง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:02:25
28 นางสาววรลักษณ์     เพ็ชทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:04:05
29 นางสาวจิรณัฐ     เนียมพูนทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:11:40
30 นายศุภกร     เกษประทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:12:34
31 นางสาวสโรชา     บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:12:45
32 นางสาวรัตนา     จงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:12:47
33 นายนนทรี     โพธิ์รังนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:14:07
34 นางสาวนภาพร     สามตรีเผือก คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:16:29
35 นางสาวตรีรัตน์     อรุณพูนทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:17:08
36 นายภาณุ     จันทร์โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:18:27
37 นายเจษฎา     อองโนนยาง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:20:20
38 นายนัทที     รัตนารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:22:13
39 นางสาวอารียา     แสงนุ่ม คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 12:28:25
40 นายศรัณย์สุข     ยิ้มย่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:28:59
<< กลับไปหน้าแรก