Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกรรณิการ์     โชติศิริ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:52:33
2 นางสาวธันย์ชนก     ทองศิริ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:55:33
3 นางสาวกรรณิการ์     อุบลพืช คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:59:59
4 นางสาวสุภัสสร     แผนสมบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:01:37
5 นางสาวชัญญาภัค     เย็นใจ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:03:08
6 นายวีรภัทร     สมบูรณ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:00
7 นางสาวสุธิตา     คำสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:26:29
8 นายธนิสร     อุดมพวก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:26:49
9 นางสาวอริสา     ปานสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:12:03
10 นางสาวพลอย     มะลิทอง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:16:03
11 นางสาวศิริมา     ศรีสุข คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:17:24
12 นายกรชนก     สุกก่ำ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:26:56
13 นายศิวนันท์     รัชนาทศิริสกุล คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:28:33
14 นายพงศธร     ตะโกพร คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:29:55
15 นายปริญญา     อุ่นทาโพ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:31:52
16 นายภูศิษฐ์     วัฒน์ผดุงเกียรติ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:33:28
17 นายวุฒิพงษ์     ขุนคง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:36:05
18 นายนายยศทัศน์     โรจนจีรวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:47:42
19 นางสาวณัฐฐา     พินสุบิน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:48:01
20 นางสาวจินภิญญา     คงอภิรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:50:14
21 นางสาวนันทกา     ยศศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:51:23
22 นายสมรวี     ชมชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:52:26
23 นางสาวปัณรส     ลำดวน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:53:03
24 นางสาวชนิสรา     ราชสิทธิ์ทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:53:48
25 นายอภิสิทธ์     ภิรมย์เพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:56:20
26 นางสาวภัทรมน     เหล็งยินดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:56:24
27 นางสาวพริ้มเพรา     ปัญญาโชติ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:57:08
28 นางสาวศุภรัตน์     แย้มมา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:57:28
29 นายณัฐพงศ์​     กือเย็น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:57:40
30 นางสาวกุลทิพย์     สะราคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:58:37
31 นางสาวนภสร     พันธ์ทิพย์ศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 12:01:07
32 นายนารายณ์     ธรังษี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 12:01:55
33 นางสาวลลิตา     ฉิมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:06:32
34 นางสาวเปรมกมล     พึ่งงาม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:07:47
35 นายดนัย     ศิลปเมธี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:08:27
36 นางสาวอรณี     โผยเขียว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 12:08:28
37 นายยงยศ     กล้วยจำนงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:19:04
38 นางสาวพุทธิดา     ฉิมฉ่ำ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:24:54
39 นายกานตวิศว์     มีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 12:25:42
40 นายกอบลาภ     พุ่มกำพล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 12:26:16
<< กลับไปหน้าแรก