Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายปริญญา     อุ่นทาโพ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:24:16
2 นางสาวอาริญา     แซ่เล้า คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:27:18
3 นางสาวอารียา     จันหอม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:27:32
4 นางสาววาสนา     พลอยเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:27:43
5 นายธเนศ     งามกาละ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:29:51
6 นางสาวอาภัสรา     สังข์พัน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:30:35
7 นางสาววรางคณา     หลักมั่น คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:30:37
8 นางสาวธมลวรรณ     ศรีสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:31:28
9 นางสาววิภา     คงอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:31:29
10 นายพงศธร     ตะโกพร คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:31:36
11 นายวิศรุธ     โทพรมมา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:31:43
12 นางสาวอรนุช     ภู่วงษา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:32:09
13 นางสาวขวัญวลี     อุดมสุข คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:32:36
14 นางสาวศศิธร     เสือดอนกลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:32:48
15 นางสาวรัชนีกร     สุขมา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:32:52
16 นายนัทติพงษ์     เสือดุร้าย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:33:04
17 นายเกชา     มหัทธนะประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:33:13
18 นายธวัชชัย     สินธนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:33:38
19 นางสาวจอมขวัญ​     กลั่นแฮม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:33:40
20 นางสาวสุภัทรา     วัฒนกิจไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:33:40
21 นายกฤษฎา     กระทุ่มนัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:33:55
22 นางสาวกนกลักษณ์     นาเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:34:14
23 นางสาวชนิสรา     ราชสิทธิ์ทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:35:03
24 นายสุภกิจ     คล้ายนาค คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:36:00
25 นางสาวทิพธัญญา     สินนาวี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:36:09
26 นางสาวปิยะนุช     สียอดแส คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:36:18
27 นางสาวสิโรลักษณ์​     ทองพิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:37:26
28 นายนครินทร์     คงนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:37:41
29 นางสาวสิริลักษณ์     ทองเปลว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:37:44
30 นางสาวดวงฤทัย     มังกร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:39:12
31 นายวริทธิ์     สุวรรณพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:39:49
32 นางสาววรรณภา     ณ​ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:41:05
33 นายธีระศักดิ์     พิมพา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:41:08
34 นางสาวพรพิมล     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:41:26
35 นายธวัชชัย     สังวรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:41:39
36 นางสาวนิสาชล     ศรีสงคราม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:42:04
37 นางสาวมยุรฉัตร​     เพ็งพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:42:16
38 นางสาวอนุสรา     บรรณะที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:42:24
39 นางสาวสุจิตรา     ฉลาดเอื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:43:17
40 นางสาวรุ่งนภา     รัตนถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:44:10
<< กลับไปหน้าแรก