Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวศดานันท์     กัณณิการ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:52:12
2 นางสาวอภัสรา     ปัญจกะบุตร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:54:22
3 นางสาวพัชรพร     สมยาประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:55:03
4 นางสาวรวีวรรณ     อ่อนน้อม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:57:34
5 นายชัชวาลย์     เปี่ยมอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:59:23
6 นางสาวพรพรรษา     ล้อมมหาดไทย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:04:36
7 นายพชรวรรษ     งามศิลา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:04:49
8 นางสาวกุลนิดา     แท่นรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:09:32
9 นายคธาวุฒิ     แก้วไทรดวง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:09:41
10 นางสาวนรมน     ทองรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:13:24
11 นายยุทธศาสตร์     เพ็ชร์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:13:25
12 นางสาวขวัญดี     พิมสน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:14:48
13 นายสิทธิโชค     กิตติญานุกูล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:16:18
14 นางสาวจุฑามาศ​     แซ่ลิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:16:56
15 นางสาวกานต์ธิดา     ประเทศกรณีย์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:27
16 นางสาวจิรวรรณ     สงวนพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:39
17 นางสาวศิริพร     หลายศรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:18:44
18 นางสาวสุชานันท์     สุวรรณทัต คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:13
19 นางสาวสไบทิพย์     แซ่อื้อ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:30
20 นางสาวศิริประภา     โดยคำดี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:19
21 นางสาวจิรนันท์     หริ่มแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:27:14
22 นางสาวบุศณี     เหลืองประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:54:08
23 นางสาวจิตดาภา     บุญถ้วน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:54:11
24 นางสาวศุภิสรา     รัตนวีระ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:59:44
25 นางสาววราภรณ์     วิลาวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:01:14
26 นางสาววารัตดา     ธนบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:01:44
27 นางสาววาสิตา     เทียมเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:01:53
28 นางสาวสุมาลี     ดาราเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:01:53
29 นายภควัตร     สุเมธาพันธุ์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 11:02:26
30 นายโสฬส     หาดรื่น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:02:29
31 นางสาวกานต์ธิดา     ปันดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:02:35
32 นางสาวสิราวรรณ     ชัยคงดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:03:43
33 นายฐิติ     แย้มวัด คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 11:03:50
34 นางสาวอารีรัตน์     แซ่ตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:04:50
35 นายธนพล     ใจตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:05:46
36 นายเฉลิมรัฐ     พรมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:05:46
37 นางสาวลลิตา     เรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:06:09
38 นางสาวโชติ​กา​     สว่าง​เนตร​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:06:21
39 นางสาวกนกวรรณ     บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 11:06:26
40 นางสาวพนิดา     จำปาทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 11:06:26
<< กลับไปหน้าแรก