Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกรรณ     อำพะนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:05:42
2 นางสาวปาณิศา     ส้มแป้น คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:06:51
3 นางสาวรุ่งทิพย์     คล้อยน้อย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:16:28
4 นายชาญชัย     ช่ออัญชัญ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:44
5 นางสาวพืชมงคล     ไพบูลย์โพธิจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:49
6 นางสาวสุพัตรา     นาคเกษม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:53
7 นางสาวธัญสุดา     แก้วอร่าม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:15
8 นายธงชัย     กาญจนพงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:18:16
9 นายณัฐภัทร     ปิ่นเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:18:27
10 นายวรพล     เพ็งนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:18:34
11 นางสาวกิ่งกาญจน์​     จันทร์เหลี่ยม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:43
12 นางสาวกัญญาภัค     จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:45
13 นางสาวธนภรณ์     เจริญดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:46
14 นางสาวนภัสสร     หนูรอด คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:21:15
15 นางสาวฐิติ​ชญา​     หอมชื่น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:23:35
16 นางสาวจันทราทิพย์     ตุ้มทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:23:51
17 นางสาวสุกัญญา     ร่วมใจ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:24:21
18 นางสาวฐิติมา     แยกผิวผ่อง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:01
19 นางสาวจุฑารัตน์     เกรียงไกร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:04
20 นางสาวชลลดา     น้อยยา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:09
21 นายโสพล     สุนสาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:39
22 นางสาวสุกัญญา     แสงอรุณ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:41
23 นางสาวศศิภา     ผู้มีทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:59
24 นางสาวเสาวลักษณ์     ทรัพย์วิภาดา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:29:40
25 นางสาวน้ำฝน     ทองประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:29:53
26 นายณัฐวุฒิ     บุญรักษาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:30:18
27 นายนิธิกิตติ์     สมจิตร์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:30:57
28 นายศรัณญ์พจน์     สวยอารมณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:31:07
29 นางสาวณิชา     แดงดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:31:38
30 นางสาวสุปรียา     บัวดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:36:29
31 นางสาวสุธาสินี     จำรูญศิริ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:37:23
32 นายศิวนนท์     กิ่งสามี คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:37:31
33 นางสาวอาทิติยา     ศรีเหรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:40:45
34 นางสาวณัฏฐธิดา     สิทธิพาชี คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:41:39
35 นายจิรพัฒน์     หวิงปัด คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:42:41
36 นางสาวพิกุลแก้ว     ตุ้มภู่ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:42:42
37 นางสาวศศิขวัญ     นรสืงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:43:34
38 นางสาวศศิวิมล     พัฒนศศิรัฐกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:44:01
39 นายธนาวุฒิ     คมขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:44:04
40 นางสาวมะลิวัลย์     โตขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:44:06
<< กลับไปหน้าแรก