Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจรัสศรี     สระทองเติม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:46:10
2 นางสาวชิดชนก     วันอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:57:29
3 นายกอษศิษย์     ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:02:17
4 นางสาวอุษณี     มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:03:47
5 นางสาวธิดา     หอมฉิว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:12:02
6 นางสาวธนัญญา     สักโก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:14:45
7 นางสาวสโรชา     กริบปาน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:18:47
8 นางสาวฐิติวรดา     หอมชื่น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:35:05
9 นางสาววิฆนหารี     เกศเกื้อวิชญ์กุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:35:58
10 นางสาวพิไลวรรณ     ชาญสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:36:20
11 นางสาวมัญฑิรา     จุ้ยโหมด คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:36:26
12 นางสาวลลิดา     คำนุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:36:46
13 นางสาววิจิตรา     คำนุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:38:14
14 นางสาวศรีเมขลา     เลิศผล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:38:25
15 นางสาวสุภาภรณ์     ก่อเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:42:02
16 นางสาววนิฏา     ชนะไชย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:42:24
17 นายกฤษณะ     อิ่มพราหมณ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:44:24
18 นางสาวชนาภา     วรรณสกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:45:03
19 นางสาวธัญญารัตน์     หลวงปราบ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:46:51
20 นางสาวจงกลณี     นกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:49:19
21 นางสาวอดิศา     ขุมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:49:42
22 นางสาวอุสรา     ปีเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:49:59
23 นางสาวพิมพ์ประไพ     โพธิ์ประจันทร์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:50:11
24 นางสาวสุกัญยา     ถิรนันท์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:50:17
25 นายฉลองชัย     จีนประชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:50:47
26 นางสาวนัฐกานต์     ทะน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:52:00
27 นางสาวจิดารัตน์     รับพรพระ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:54:10
28 นายศิวกร     รามเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:54:12
29 นางสาวนิชานันท์     แสงมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:54:24
30 นายเมืองแมน     สระทองจีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:54:41
31 นายชวกรณ์     บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:54:57
32 นางสาวนลินี     ชมงาม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:55:34
33 นางสาวศรัณยา     แซ่ฉี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:55:48
34 นางสาววลีรัตน์     ศรีชุมพ่วง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:55:56
35 นายธนภัทร์     ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:55:56
36 นางสาวอังคณา​     มุลินิล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:56:24
37 นายเจษฏากร     โสดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:56:28
38 นางสาวสุดาพร     มีเจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:57:11
39 นายธันวา     กุนทะมุณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:57:28
40 นายธนพล     แสงมาลา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 16:08:48
<< กลับไปหน้าแรก