Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวณัฑธิญาพรรณ     ทางทอง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:45:10
2 นางสาวดุสิตา     ศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:47:32
3 นายบุญค้ำ     ปานมิ่ง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:47:37
4 นางสาวสิริลักษณ์     เปรมกมลธรรม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:50:57
5 นางสาวศิริลักษณ์     โตเลี้ยง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:51:54
6 นางสาววริษฐา     ขันนาค คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:54:29
7 นายธีรสิทธิ์     อัครทรัพย์เดโช คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:56:22
8 นายปฏิพล     เร้าใจ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:01:38
9 นายสุรชา     สุขน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:01:52
10 นายจิรายุส     อัครทรัพย์เดโช คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:02:36
11 นางสาวธิดารัตน์     ชูราศรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:03:28
12 นายนิทัศน์     ธรรมกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:06:24
13 นางสาวพลอยชนก     นิยมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:06:24
14 นางสาวรุ่งฤทัย     แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:38
15 นางสาวสุชาดา     ศรีเรือง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:39
16 นางสาวรุ่งฤทัย     แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:40
17 นางสาวนิศารัตน์     ยิงยอม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:23
18 นางสาวชนนิกานต์     ชูดวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:23
19 นายปพัฒน์พล     ธนะจินดานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:34
20 นายธนภัทร     นิลอ่างทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:47
21 นางสาวเกศกมล     ศรีไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:07:49
22 นางสาวอรพิมล     ขำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:07:58
23 นางสาวนิภาวรรณ     ปั้นหยา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:09:06
24 นางสาวสิตานันท์     วงษ์ประภาศรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:12:18
25 นายณัฐกิจ     พูลพิพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:14:26
26 นางสาวจุฑารัตน์     กฤษศรีรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:16:55
27 นางสาวธิดารัตน์     เกษนอก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:26
28 นางสาวพิมพ์ลภัส     บุญทัน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:37
29 นางสาวเกวลิน     เศษสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:19:09
30 นางสาวกรรณิการ์     จำเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:19:51
31 นางสาวอรดา     สุชลธาดา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:44
32 นางสาวสุภัสสรา     ศรีอริยะกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:20:58
33 นายธนภัทร     สชีวผาสุก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:21:13
34 นางสาวมีมี     บาบา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:21:14
35 นางสาวสุนิดา     เอี่ยมศรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:23:21
36 นางสาวปนัดดา     หอมทวนลม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:12
37 นางสาววรรณภา     รัตนะทองมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:29
38 นางสาวพัชรินทร์     ขุนไม้งาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:53
39 นางสาวอิสราภา     มีทรัพย์มั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 14:03:47
40 นางสาวลัดดา     งามยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 14:26:09
<< กลับไปหน้าแรก