Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวไอลดา     อินตรา คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:43:35
2 นางสาวทักศินา     แย้มหลง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:43:57
3 นางสาวพิชญา     จันทร์โอกุล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:44:45
4 นางสาวดวงฤดี     ป้อมน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:49:00
5 นางสาวสิริพร     หอมฟุ้ง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:01:39
6 นางสาวณิชากร     ข้องหลิม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:03:52
7 นางสาวพิจารินทร์     ศรีภูมิ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:05:07
8 นางสาวสุภชา     บัวเขียว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:13:28
9 นายวัชรินทร์     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:13:29
10 นางสาวมีมี     บาบา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:15:48
11 นางสาวกมลชนก     ห่วงสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:09
12 นางสาวสายธาร     กำมา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:19:42
13 นางสาวกนกภรณ์     นาคทั่ง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:22:37
14 นางสาวพรทิพา     ใจบุญ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:24:32
15 นายสุขสำราญ     เหมเวียงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:25:26
16 นางสาวธันยธร     พะณะงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:29:51
17 นางสาววิมลวรรณ     จันทร์อ่อน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:31:04
18 นายนายธนาธิป     กองกัลยา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:31:08
19 นางสาวสุวรรณรัตน์     กล้าหาญ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:32:19
20 นางสาวกันทิมา     กลั่นแตง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:19
21 นางสาวมณีรัตน์     ขาวสม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:19
22 นางสาวภานุมาส     อนุศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:36
23 นางสาวสุกัญญา     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:50
24 นางสาวมัณฑณา     คงพากเพียร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:56
25 นางสาวศศิธร     เข็มทอง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:37:46
26 นางสาวมาริสา     โหมงอ่วม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:38:29
27 นางสาววิภาดา     พิมพ์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:40:19
28 นางสาวปรียานัฐ     เซี่ยงฉิน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:40:56
29 นายพิพัฒน์พงศ์     นามรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:42:05
30 นางสาวเก็จมณี     ทองศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:43:01
31 นางสาวสุรีรัตน์     เช้าสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:44:23
32 นางสาวณัฐณิชา     บุญขุนช่วย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:44:31
33 นางสาวทัศนวรี     โคตรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:46:01
34 นางสาวสุนิตา     สาระนัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:48:43
35 นางสาวกิตติยา     ไล้บางปิ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:50:16
36 นางสาวศศิขวัญ     นรสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:50:39
37 นายอนุภัทร     อินทร์อยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:52:26
38 นางสาวสุวนันท์     ชะอุ่มเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:54:56
39 นางสาวธนธรณ์     เพ็งเวียง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:55:01
40 นางสาวยุพรรัตน์     แผนจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:55:19
<< กลับไปหน้าแรก