Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวศิรประภา     หวานฉ่ำ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:41:42
2 นางสาวดรัลพร     แสนคำ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:41:57
3 นางสาวมณีทราย     อภัยกลาง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:42:37
4 นางสาวสิรีธร     โขจุลธรรม คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:44:10
5 นางสาวสิริรัตน์     วิรุฬห์วงศากุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:44:40
6 นายธนวัฒน์     เจริญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:04:48
7 นางสาวปารียา     พึ่งบ้านเกาะ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:05:20
8 นางสาวขวัญจิรา     เทพธรรม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:05:36
9 นางสาวอริสา     จุ้ยเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:19
10 นางสาวศุภาวรรณ     เจียรงาม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:50
11 นางสาวมาริสา     สุวรรณ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:07:07
12 นางสาวสาธิตา     อาทิตย์อุทัย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:29
13 นางสาวสุวิมล     ลือดัง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:09:29
14 นางสาวอมรรัตน์     เอมศรี คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:15:03
15 นางสาวโสภิตา     ศรีสังวาลย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:16:31
16 นางสาวอัจฉรา     สิงห์สีทา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:16:37
17 นายปรีฎี     หงษ์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:28:43
18 นางสาวปิยวรรณ     สืบสอน คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:29:27
19 นางสาวฑิตยา     ยินดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:29:30
20 นางสาวภควดี     ประทุมมาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:31:15
21 นางสาวจัตมินทร์     สุขพ่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:32:07
22 นางสาวลัดดาวัลย์     จันทร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:32:27
23 นายณัฐพงษ์     ฉิมพาลี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:32:44
24 นางสาวสุพัตรา     ง่วนพริ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:33:41
25 นางสาวชนัชชา     ช้างหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:34:12
26 นางสาวศศลักษณ์     อวิคุณประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:36:24
27 นายพงศธร     พลอยโพลงสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:37:36
28 นายภูมิพิชญ์     โพธิ์ทองนาค คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:40:48
29 นางสาวพนิดา     วงศ์วาน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:41:54
30 นางสาวทิพาพรรณ     แก้วเขียว คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:43:31
31 นางสาวญาณิน     พิลาศรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:44:37
32 นางสาวรุ่งนภา     พิชิ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:44:37
33 นางสาวกัญญ์วรา     แก้วสาแสน คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:44:52
34 นางสาวณัฐริกา     ติยะภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:44:58
35 นางสาวปรีดาพร     ชาววังฆ้อง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:45:24
36 นางสาวจรรยา     สวัสดิ์พานิช คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:46:34
37 นางสาวพีรยา     ศรีคำ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:47:35
38 นางสาวชุติมา     วันดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:47:37
39 นางสาววราภร     ลาดนอก คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:49:32
40 นายพรเทพ     บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:52:18
<< กลับไปหน้าแรก