Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวภัทรนิษฐ์     ยินดีสุขสิริ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:44:50
2 นางสาวสุจิตรา     สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:45:00
3 นางสาวอารีย์     สีนุ่นจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:47:56
4 นายเอกกมล     เกตุคง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:53:31
5 นางสาวสุพัตรา     พุ่มมีทีดี คณะพยาบาลศาสตร์ 01/06/2020 09:53:46
6 นางสาวอังคนา     เกตุคง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:53:48
7 นางสาวปรารถนา     มุริจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:55:08
8 นางสาวไอลดา     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:59:33
9 นายธันวา     บุญนันท์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:00:01
10 นายอัศวิน     แจ่มจำรัส คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:02:47
11 นางสาววิชชุมา     ผลพิกุล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:02:50
12 นางสาวสุพัตรา     พุ่มมีทีดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:02:59
13 นางสาววรัญญา     สวนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:04:34
14 นายไตรภพ     นาคพูล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:04:53
15 นางสาวศรินยา     ห่วงชม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:05:58
16 นายโสภณ     กลิ่นถือศีล คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:06:24
17 นางกุลบุรุษ     สร้ายสร้อย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:45
18 นางสาวณัฐพร     สันทัด คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:08:38
19 นางสาวลดาวัลย์     วัดแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:09:33
20 นางสาวณัฐริกา     มั่งมี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:10:38
21 นางสาวปิยะธิดา     ศรีหาตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:15:17
22 นายศิวนาท     เพชรใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:16:44
23 นางสาวเจนจิรา     ทองเสม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:19
24 นายทศพล     อ่อนสมกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:37
25 นายธนพล     ฟุ้งเปีย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:37
26 นายธนาธิป     เณรตาก้อง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:21:33
27 นางสาวนนทพร     แม้นทิม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:22:00
28 นางสาวชนัชชา     ช้างหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:06
29 นางสาวธนธรณ์     มาศเมธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:16
30 นางสาวณัฐริกา     อินทะพิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:29:54
31 นางสาวชรินธร     ศรีโสภณ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:30:26
32 นายชยพัทธ์     มากศรี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:31:05
33 นางสาววารุณี     ศูนย์คุ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:33:02
34 นายกีรติ     ฤทธิ์ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:33:13
35 นางสาวพนิดา     วงศ์วาน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:34:38
36 นางสาวคณิศร     พันพุก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:36:18
37 นางสาวอนุสาสนี     ชาวเนื้อดี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:49:20
38 นางสาวรพีพรรณ     นามวิชา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:49:40
39 นางสาวณัฐภัสสร     ภุมรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:51:56
40 นางสาวธีรากรณ์     เขียวหวาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:52:02
<< กลับไปหน้าแรก