Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววริศรา     สระทองขาว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:41:02
2 นายปิยะวัฒน์     วิริหิรัญไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:41:33
3 นางสาวพิมพิรัตน์     พรหมจรรย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:17
4 นางสาวพรนภา     หลิมไทยงาม คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:48:32
5 นางสาวอริสา     เพชร์น้อย คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:51:07
6 นางสาวณัฐศิมา     เหล็กดี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:53:01
7 นางสาวพรชิตา     กิจการ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:00:42
8 นางสาวณัฐธิดา     ศิลปพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:04:33
9 นางสาวจุฑามาศ     นิลบุตร์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:04:34
10 นางสาวนนทวรรณ     ชมนก คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:04:55
11 นางสาวจาริยา     จันทร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:06:20
12 นายจตุพล     อิ่มเฮง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:15:20
13 นายทวีเดช     การสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:44
14 นางสาวณัฐติกาล     วัชระไพโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:28
15 นางสาวชุติกาญจน์     วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:19:34
16 นางสาวอนันดา     มีดอนรวก คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:19:52
17 นางสาวภัคจิรา     วงษ์น้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:20:20
18 นายพุฒิพงศ์     เหลียวพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:21:38
19 นางสาวอรวรา     ศรีสุดใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:25:04
20 นางสาววรรณวิษา     สุพร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:25:53
21 นายศิริชัย     พรหมหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:26:01
22 นายวัชรชัย     อินสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:29:11
23 นายพิเชษฐ์     อู๋เวียงคอย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:30:36
24 นายภาธร     ทิพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:30:47
25 นางสาวชญานินทร์     ต่ายแพร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:31:13
26 นางสาวศศิวิมล     บุญเปรม คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:31:47
27 นางสาวมุทิตา     จันทร์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:31:54
28 นางสาวณัฐณิชา     ตรีอำนรรค คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:31:59
29 นางสาวดวงแก้ว     บุญรักษ์ษา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:32:13
30 นางสาวบุษยเนตร     สิริอาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:32:51
31 นางสาวขวัญธิดา     ทองถนอม คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:33:55
32 นางสาวสุธิดา     วิศวจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:35:03
33 นายณัฐวุฒิ     เจาสี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:35:04
34 นางสาวธัญญา     ทองบาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:35:27
35 นายภรภัทร     ทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:35:33
36 นางสาวณัฐภรณ์     นิตสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:35:45
37 นางสาววรินทร     ใจชื่น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:37:11
38 นายภูตะวัน     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:38:58
39 นายอภิเชษฐ     เต็มมือ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:40:53
40 นางสาวเจนจิรา     คูสะสมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:40:53
<< กลับไปหน้าแรก