Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกิตติพันธ์     แร่ลี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:31:50
2 นายรัตนสิน     วิเชียรณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:32:04
3 นายศุภกร     เสถียรธีราภาพ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:33:50
4 นางสาวเย็นฤดี     เทศเดช คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:40:33
5 นางสาวภัทรวดี     เปรมปรี คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:40:58
6 นายสถิระ     สระทองพลอย คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:40:58
7 นายเจษฎากร     บุปผา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:41:25
8 นายอธิชัย     ประพันธ์พจน์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:41:56
9 นางสาวปัทมวรรณ     กาฬสินจ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:42:09
10 นายวุฒิพันธุ์     สืบดา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:42:59
11 นายพันธกานต์     แก่นจำปา คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:43:31
12 นางสาวกำไรทอง     สุขสี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:43:47
13 นางสาวจรินทร์     วัฒโน คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:44:25
14 นางสาวพัชราภรณ์     มาลัยทอง คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:44:51
15 นางสาวอัจฉรา     สีอูดทาพาน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:11
16 นางสาวศุภนิดา     วิวัฒน์กสิกิจ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:45:12
17 นางสาวพัชรี     ชินพัฒนวานิช คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:48:13
18 นางสาวฐานิตา     กลีบบัว คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:49:11
19 นางสาวนาฏยา     ไทยประกอบ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:50:58
20 นางสาวจิราพร     แร่มี คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:51:32
21 นางสาวณัฐกานต์     ประเสริฐกังวาล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:51:47
22 นางสาวอรวรรณ     แลตรง คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:52:49
23 นายธนดล     ง้อแขก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:53:55
24 นางสาวภัททิยา     ชาวบางรัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:54:29
25 นายวัชรินทร์     ผินน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:56:20
26 นางสาวปุณยวีร์     ตรีเดชา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:57:42
27 นางสาวสุดารัตน์     ทรัพย์เลิศวณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:02:26
28 นายไชยนันต์     ใจภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:06:54
29 นางสาวธัญญารัตน์     จงสุวรรณเนตร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:44
30 นางสาวอารีย์ญา     เกษร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:13:25
31 นางสาวจิตราภา     สุภาพ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:17:04
32 นางสาวกัญญาพัชร     บุญรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:17:51
33 นายวิษณุ     เหมือนรุ่ง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:18:49
34 นางสาวจุฑาทิพย์     มีทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:18:55
35 นางสาวปิยพร     เทียนอิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:19:10
36 นายนุติ     เจียมเจิม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:19:14
37 นางสาวจิรวรรณ     สายแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:20:09
38 นางสาวจันทร์มณี     การะเนตร คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:04
39 นางสาวกชพรรณ     ชัยประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:21:05
40 นางสาวลัดดา     งามยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 14:29:01
<< กลับไปหน้าแรก