Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2562

สำหรับ : นักศึกษา 58 59 60 61 และ 62รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอนุสรา     โมพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:38:03
2 นางสาวขนิษฐา     เปล่งผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:38:35
3 นางสาวธาราวดี     วงษา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:38:42
4 นายสิทธิพงษ์     คุ้มคะสิน คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:42:59
5 นายสิทธิศักดิ์     วสะยางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:43:08
6 นางสาวเบญจมาศ     บูชา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:43:36
7 นายธรรมรัตน์     โตรักษา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 09:46:19
8 นางสาวพรพรรณ     แซ่ตั๊น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:46:59
9 นางสาวณัฐลดา     รอดสนใจ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:53:02
10 นายธนาพล     มงคลรัตนกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 09:53:46
11 นางสาวอินธิลา     มัยวงค์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 09:58:20
12 นางสาวชลดา     ห้องริ้ว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 09:59:55
13 นางสาวปนัดดา     ชมบ้านเเพ้ว คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:01:53
14 นางสาวน.สทัดเดือน     ภัทรบุญศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:03:00
15 นายโชติกาญจน์     เอนกลาถ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:05:37
16 นางสาวจุฑามาศ     เลิศประเสิรฐพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:05:48
17 นางสาวอรณัส     อุบลแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:06:18
18 นางสาวสุนิสา     จิตรมั่น คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:05
19 นางสาวกันยารัตน์     แผนสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:07:21
20 นางสาวนันทิชา     แคนจา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:07:47
21 นางสาวธัญลักษณ์     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:07:49
22 นายกนก     ทองเปราะ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:08:36
23 นายนที     ทรัพย์ประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:09:35
24 นางสาวณัฐธิกา     นำพา คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:09:41
25 นางสาวอินทิรา     หนูหา คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:53
26 นางสาวสุปรานี     แซ่ลิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:09:57
27 นางสาวชาลิสา     ตรีคงธรรมกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:09:57
28 นางสาวสุนันทา     กรอบมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:11:17
29 นางสาวศิโรรัตน์     ไชยวิจารณ์ คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:12:17
30 นางสาวจุฑามาศ     พึ่งแตง คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:12:28
31 นางสาวสุทธิชา     สุขเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:13:31
32 นางสาวทิพย์กัญญา     เปียชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:13:38
33 นางสาวสุมิตตา     ทระทึก คณะมนุษยศาสตร์ 01/06/2020 10:14:26
34 นายพิศววรุมต์     สมพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:14:29
35 นางสาวน้ำทิพย์     เทศะนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:14:59
36 นายสหภพ     ประทานสุข คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:15:21
37 นายธนกร     เพียสังกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/06/2020 10:15:27
38 นายวศิน     คงควร คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:15:31
39 นางสาวชุติมา     สมบุญลาภ คณะครุศาสตร์ 01/06/2020 10:15:51
40 นางสาวณัฏฐาพร     จันทร์นฤกุล คณะวิทยาการจัดการ 01/06/2020 10:16:12
<< กลับไปหน้าแรก